Verkoopvoorwaarden

1 - Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten
2 - Prices
3 - Bestellingen
4 - Betalingsvoorwaarden
5 - Leveringen
6 - Terugtrekken
7 - Garantie
8 - Retourzendingen
9 - Aansprakelijkheid
10 - Clausule van eigendomsvoorbehoud
11 - Overmacht
12 - Intellectueel eigendom
13 - Archivering - bewijs
14 - Beslechting van geschillen15 - Voor alle informatie

Het bedrijf CAFÉ COTON biedt de verkoop van confectiekleding en accessoires voor heren via internet.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds de vennootschap CAFÉ COTON, SAS met een kapitaal van 1.301.566,99 € waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 11 Rue Christophe Colomb - 75008 PARIJS, ingeschreven in de handels- en Bobigny-vennootschappen onder het nummer RCS 378 617 245, hierna "de verkoper" genoemd, en anderzijds elke natuurlijke of rechtspersoon die de website van CAFÉ COTON raadpleegt of een aankoop wenst te doen, hierna "de koper" genoemd. De bijgewerkte versie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is online toegankelijk voor de klant. Klik hiervoor op "Algemene Verkoopvoorwaarden", waar de volledige versie van deze voorwaarden te vinden is. De klant kan dit document ook verkrijgen door te schrijven naar:

COTTON COFFEE

11 rue Christophe Colomb 75008 PARIJS

 

Object :

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen CAFÉ COTON en de koper vast te leggen, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de handelssite van CAFÉ COTON, www.cafecoton.com genaamd. De volgende algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld om potentiële consumenten te informeren over de voorwaarden en methoden voor de aankoop, verkoop en levering van alle producten die het bedrijf op zijn website aanbiedt. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen ook de rechten en plichten die verkopers en consumenten moeten respecteren om transacties in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen.

Elke bestelling op de website www.cafecoton.com houdt dus in dat de koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en dat hij ze aanvaardt.

Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopsvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen. In dat geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de elektronische validatie van de bestelling door de koper, op de datum van ontvangst door CAFÉ COTON van de gedrukte bestelling op de site en de eventuele bewijsstukken.

Het plaatsen van een bestelling op de site www.cafecoton.com impliceert de voorafgaande en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant. De klant heeft er met name kennis van genomen dat de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden geen handgeschreven handtekening van de klant of van het bedrijf CAFÉ COTON vereist. De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen door de klant worden afgedrukt en geraadpleegd op de site.

 

1. Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten:

De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus die gepubliceerd is op de website van de verkoper.

Elk product gaat vergezeld van niet-contractuele beschrijvingen en foto's. De foto's en beschrijvingen van de producten in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk aan de werkelijkheid, maar kunnen in geen geval een perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, in het bijzonder met betrekking tot de kleuren. Daarom kan CAFÉ COTON niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout of weglating in een van de teksten, foto's of afbeeldingen met betrekking tot het product of in geval van wijziging van de kenmerken van het product door de leverancier.

 

2. Prijzen:

De prijzen van de producten kunnen elke 1e van de maand of de 1e werkdag van de maand worden gewijzigd.

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's inclusief btw (alle belastingen inbegrepen), d.w.z. met Franse btw (belasting over de toegevoegde waarde) + eventuele aanvullende of gerelateerde belastingen, exclusief verzend- en leveringskosten. van de bestelling voor bestellingen die moeten worden geleverd in Metropolitan Frankrijk.

Promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd en worden gedeactiveerd tijdens lopende verkopen en aanbiedingen. De duur van hun geldigheid wordt bepaald en zal aan u worden aangegeven.

Voor alle producten die buiten de Europese Gemeenschap en DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs automatisch exclusief belastingen berekend op de factuur. Douanerechten en/of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatstaksen zullen dan worden gevraagd door de lokale administratieve instanties. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van CAFE COTON. Ze zijn ten laste van de koper en vallen volledig onder zijn verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de autoriteiten en/of bevoegde instanties van de verschillende landen.

De producten blijven eigendom van het bedrijf CAFÉ COTON tot de volledige betaling van de prijs.

Het bedrijf CAFÉ COTON is niet in de eerste plaats bedoeld voor de verkoop aan professionals, hoewel deze laatste volledig en vrij kunnen profiteren van dezelfde voordelen die op de site worden aangeboden.

Elke speciale aanvraag van een professional, ondernemingsraad of andere organisaties kan worden verwerkt zodra een eerste elektronisch of telefonisch contact plaatsvindt.

De onderneming CAFÉ COTON behoudt zich het recht voor om een bestelling die het voorwerp kan zijn van fraude of een vermoeden van fraude van welke aard ook, niet te verzenden, zowel voor een particulier als voor een professional.

De CAFÉ COTON Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor pogingen tot oplichting van derden, maar verbindt zich ertoe de autoriteiten en/of bevoegde rechtbanken alle informatie te verstrekken waarover zij beschikt om fraude te bestrijden.

De kortingspercentages die worden weergegeven op de website www.cafecoton.com door het bedrijf CAFÉ COTON zijn van toepassing op de prijs die eerder werd aangeboden voor de producten. Er wordt dan een adviesprijs vermeld en een uitverkoopprijs of verkoopprijs met korting tijdens de uitverkoopperiode.

Voor vragen over de prijs van onze producten is er een e-mailadres;

contact@cafecoton.com

 

3. bestellingen:

De koper erkent de wettelijke bevoegdheid te hebben om een bestelling te plaatsen en ouder te zijn dan 18 jaar.

De koper die een product wil kopen, moet:

- Het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde gegevens invult.

- Het online bestelformulier invullen met alle referenties van de gekozen producten of diensten. Hiervoor selecteert hij op de site de gewenste producten en de gewenste leveringswijze.

- Zijn bestelling valideren nadat hij deze heeft gecontroleerd.

- Voer de betaling uit onder de voorwaarden van paragraaf 6 hieronder en verstrek de verkoper in het bijzonder alle bewijsstukken die eventueel bij de betaling moeten worden gevoegd.

- Bevestig uw bestelling en betaling.

De elektronische bevestiging van de bestelling houdt voor de koper de aanvaarding in van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de erkenning dat hij er perfect kennis van heeft genomen en het feit dat hij afziet van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Zijn verbintenis wordt dan als vaststaand en definitief beschouwd.

Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als handtekening en aanvaarding door de koper van de uitgevoerde handelingen.

De verkoper communiceert per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling.

Als de betaling wordt uitgevoerd met een creditcard, wordt de verkoper ingeschakeld zodra het betalingsplatform PAYZEN (groep Credit Du Nord) de betaling heeft geautoriseerd. De autorisatiedatum van de betaling is de datum waarop de bestelling in aanmerking wordt genomen.

In het geval dat het betalingsplatform PAYZEN de betaling met kredietkaart niet autoriseert, zal deze laatste zichzelf annuleren en zullen de verbintenissen van de verkoper onbestaande blijken.

De klant kan zijn bestelling volgen op de site door te klikken op "Mijn Account".

 

4. Betalingsvoorwaarden:

De betaling van de producten en eventuele verzendkosten in verband met de bestelling zijn volledig verschuldigd op het moment van de bestelling om de aanvaarding ervan door de klant te valideren.

De betaling wordt alleen uitgedrukt in euro's en alle belastingen inbegrepen (TTC).

Op verzoek van de koper wordt hem een papieren of digitale factuur gestuurd waarin de te betalen btw op een specifieke manier wordt aangegeven.

Voor bestellingen buiten Frankrijk worden de weergegeven prijzen aangeboden zonder Franse btw. U moet de btw met betrekking tot uw land zelf betalen als dit niet automatisch wordt aangevraagd door de douanediensten van uw land.

Het bedrijf CAFÉ COTON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaling van deze belasting of enige belasting met betrekking tot een verzending buiten Frankrijk tussen zijn klanten en de douanediensten van hun land.

De klant kan zijn betalingen uitvoeren

- Met een creditcard (Blue, Visa, Mastercard, American Express)

- Via PayPal.

Betalingen worden gedaan via het beveiligde betalingssysteem Payzen dat het SSL-protocol (Secure Socket Layer) gebruikt, zodat de verzonden informatie softwarematig wordt versleuteld en geen derde partij deze kan lezen tijdens het transport van de netwerkgegevens.

De bankgegevens en IP-adressen van de koper zijn dan niet bekend bij de verkoper. Enkel de banken van de klant en het beveiligde bedrijf PAYZEN Services hebben toegangsrecht.

De gegevens geregistreerd door het betalingssysteem van de bank van de Onderneming CAFÉ COTON vormen het enige en unieke bewijs van de financiële transacties uitgevoerd door het gebruikte betaalmiddel.

Het debiteren van de rekening van de klant kan tot vier dagen na het uitvoeren van de banktransactie op uw systeem worden uitgevoerd. Het bedrijf CAFÉ COTON kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een debitering die deze periode van vier dagen overschrijdt.

Om de aankoop veilig te stellen, kunnen we je vragen om een fotokopie van je identiteitskaart per e-mail en een bewijs van adres.

De betaling van een bestelling kan op elk moment onbetaald blijven tot 120 dagen na het plaatsen van de bestelling. Bijgevolg behoudt de CAFÉ COTON Company zich het recht voor om naar eigen goeddunken een pakket niet te verzenden waarvan de betaling, het IP-adres of het leveringsadres haar twijfelachtig of gevaarlijk lijkt voor haar eigen rekening of die van een derde persoon.

De CAFÉ COTON Company hoeft dan geen enkele schadevergoeding of compensatie te betalen, aangezien de veiligheid van haar eigen klanten, leveranciers en dienstverleners in het geding is.

 

5. Leveringen:

Leveringen vinden plaats op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier, dat zich uitsluitend in het hieronder aangegeven geografische gebied kan bevinden, tenzij de verkoper hiermee akkoord gaat. In geval van een dergelijke overeenkomst kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld als het geleverde product niet voldoet aan de wetgeving die van kracht is in het land waar de bestelling wordt geleverd.

5.1 Plaatsen van levering: De online verkoop van de producten en diensten die op de site worden gepresenteerd, is beschikbaar voor alle kopers, met uitzondering van Slowakije en het eiland Réunion.

De belastingteruggave van producten wordt automatisch uitgevoerd via onze online winkel voor elke levering in het buitenland en naar een locatie die daarvoor in aanmerking komt. Leveringen op het Franse vasteland vallen niet onder de belastingteruggave en Café Coton kan daarom geen vouchers voor belastingteruggave afgeven.

5.2 Levertijden en beschikbaarheid: De op de site aangegeven levertijden gelden als indicatie voor producten die op voorraad zijn. Ze worden uitgedrukt vanaf de verzending van het product. De termijn bedraagt gemiddeld 5 werkdagen tijdens de niet-promotionele periode en 15 werkdagen tijdens de promotionele periode.

De op de site aangeboden aanbiedingen zijn slechts geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Indien een product of dienst geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is nadat de bestelling is geplaatst, wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld van de levering van een deel van de bestelling of van de annulering van zijn bestelling.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L216-2 en L-216-3 van de consumentenwet heeft de klant in geval van onbeschikbaarheid van het product of de dienst de mogelijkheid om de prijs van het product of de dienst terugbetaald te krijgen binnen 14 dagen na zijn verzoek.

5.3 Leveringsopties:

Bij het samenstellen van de bestelling profiteert de klant van de standaard leveringsoptie: de bestelling wordt meestal binnen 3 werkdagen vanaf het moment van verzending geleverd.

5.3 Leveringsprijzen: De leveringsprijs van de producten is afhankelijk van het gewicht en het bedrag van de bestelling. De leveringsprijs wordt automatisch weergegeven op de site wanneer de klant zijn bestelling plaatst en voordat deze door hem wordt gevalideerd.

Tijdens promotieperiodes worden de verzendkosten, indien deze worden aangeboden, altijd berekend op basis van een verzending door Colissimo met tracking in metropolitaanse franken.

5.4 Vervoer:

De risico's worden gedragen door de koper vanaf het moment dat de producten het terrein van de verkoper of zijn vervoerder hebben verlaten, alsook wanneer de klant zijn product terugstuurt naar de verkoper.

De verkoper zorgt ervoor dat de producten goed beschermd zijn voor transport. Als de producten van de bestelling desondanks beschadigd zijn tijdens het transport, kan de koper de levering van de beschadigde producten weigeren of een handgeschreven, gedateerd en ondertekend voorbehoud maken op de transportbon of bij het postkantoor, afhankelijk van de gebruikte transportmethode.

Hij moet ook binnen 24 uur contact opnemen met CAFÉ COTON door de retouraanvraagprocedure te volgen op de site die toegankelijk is via "Uw account", vervolgens "Mijn vorige bestellingen bekijken" en vervolgens "Bestelgegevens", met vermelding van het betreffende product en de reden van de retouraanvraag. Na verificatie zal de verkoper de koper per e-mail een retournummer en de te volgen procedure meedelen.

Het product moet door de klant worden teruggestuurd in de originele verpakking, intact en verzegeld. De fotokopie van de factuur moet bij het product worden gevoegd en het retournummer moet op de transportverpakking worden vermeld.

De verkoper zal het vervangende product op eigen kosten leveren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden na terugzending van het beschadigde product. De kosten voor het terugsturen van het beschadigde product zullen worden terugbetaald aan de klant na bewijs van betaling.

De verkoper aanvaardt geen geretourneerde producten als er geen retournummer aan de koper is meegedeeld.

5.5 Product ontbreekt bij levering of levering is niet conform de bestelling:

Als de klant vaststelt dat een product ontbreekt tijdens de levering door de vervoerder, moet hij binnen 48 werkuren na de levering contact opnemen met de verkoper onder vermelding van zijn bestelnummer. De verkoper zal het ontbrekende product dan zo snel mogelijk leveren zonder extra verzendkosten of het product omruilen als de levering niet overeenkomt met de bestelling.

Om tot omruiling over te gaan, moet de klant contact opnemen met de verkoper:

- of, voor ontbrekende producten, per e-mail naar contact@cafecoton.com, met zijn bestelnummer

- of, voor producten die niet conform de bestelling zijn geleverd, per e-mail naar contact@cafecoton.com, onder vermelding van zijn bestelnummer. De klant kan dan een retournummer aanvragen met vermelding van het product dat hij wil retourneren en de reden van retourneren. Na controle zal de verkoper de klant per e-mail een retournummer en de te volgen procedure meedelen. Het product moet door de klant worden geretourneerd in de originele verpakking, intact en verzegeld. De fotokopie van de factuur moet bij het product worden gevoegd en het retournummer moet op de transportverpakking worden vermeld. De kosten voor het terugsturen worden vergoed op bewijs en het product dat niet conform de bestelling is geleverd, wordt zonder extra verzendkosten aan de klant geleverd.

 

6. Terugtrekken:

Kopers, niet-professionele personen, genieten van een herroepingstermijn (DDR) van 14 dagen vanaf de ontvangst van hun bestelling om het product terug te sturen naar de verkoper voor omruiling binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, creditnota of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de retourverzendkosten. Hiervoor moet de koper contact opnemen met CAFÉ COTON om de terugzending van het artikel of de artikelen als volgt aan te vragen: - Als hij een ruil wenst: per e-mail naar contact@cafecoton.com met vermelding van zijn bestelnummer, naam en voornaam, het (de) in ruil gewenste product(en). Idealiter, en om een zo snel mogelijke omruiling te garanderen, is het aan te raden dat de koper duidelijk de namen van de in ruil gevraagde referenties en/of de URL-link(s) naar de productfiche met maten vermeldt, indien mogelijk. De koper krijgt het nieuwe artikel geleverd na ontvangst door CAFÉ COTON van het oorspronkelijk ontvangen artikel. Het nieuwe artikel wordt teruggestuurd op kosten van de koper en tegen betaling van een eventuele meerprijs voor de betaling van het nieuwe artikel en de leveringskosten. - Als hij het artikel wenst terug te sturen: door de retouraanvraagprocedure op de site te volgen.De koper kan dan een retourovereenkomst aanvragen waarin hij aangeeft welk(e) product(en) hij wil retourneren. Na verificatie zal de verkoper hem per e-mail de te volgen procedure meedelen. Het product moet door de klant op eigen kosten en risico worden teruggestuurd, zoals het is, opgevouwen in de originele verpakking met alle elementen die gebruikt zijn om het product te conditioneren. De fotokopie van de factuur moet bij het product worden gevoegd. De terugbetaling zal worden uitgevoerd binnen een maximumtermijn van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de terugzending van het product, ofwel via bankkaartkrediet of Paypal-rekening zodra deze terugbetalingsmethode technisch mogelijk is, ofwel via een cheque betaalbaar aan de klant, ofwel via overschrijving, ofwel via een tegoedbon in de vorm van een kortingscode die 1 jaar geldig is op de site van de verkoper of in contanten op uitdrukkelijk verzoek van de klant. Enkel een terugzending onder deze voorwaarden kan aanleiding geven tot een terugbetaling of omruiling door de verkoper.

 

7 Warrants:

Op de producten van www.cafecoton.com wordt geen garantie gegeven.

 

8. Retourzendingen:

Retourzendingen worden door de verkoper alleen geaccepteerd in de gevallen zoals beschreven in paragrafen: 7.5 (Transport), 7.6 (Product ontbreekt bij levering of levering niet in overeenstemming met de bestelling), 7 (Herroeping), en wanneer ze worden gemaakt binnen 15 dagen na de levering, met inachtneming van de procedure beschreven in de bovengenoemde paragrafen.

Retourzendingen (ook onder garantie) vinden plaats op risico van de koper. Houd er rekening mee dat alleen artikelen die in de internetwinkel zijn gekocht in aanmerking komen voor retournering, omruiling of terugbetaling in deze winkel. Artikelen die in een winkel in Parijs zijn gekocht, kunnen niet worden geretourneerd of geruild via de internetwinkel.

Houd er rekening mee dat ruilen niet mogelijk is tijdens verkoop- en promotieperioden, vanwege de beschikbaarheid van producten. Elke geretourneerde bestelling wordt automatisch terugbetaald.

 

9. Aansprakelijkheid:

Als om welke reden dan ook een van deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet van toepassing zou worden verklaard, zal deze niet-toepasselijkheid de toepassing van de andere bepalingen van de algemene voorwaarden niet beïnvloeden; de niet-toepasselijk geachte bepaling wordt dan vervangen door de dichtstbijzijnde mogelijke bepaling.

De verkoper is in het online verkoopproces slechts gehouden tot een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag van de aankoop door de koper. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een tekort aan voorraad of laattijdige levering door zijn leveranciers.

CAFÉ COTON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt aan de gebruiker of aan een derde, die met name voortvloeit uit een storing, een defect, een verlies van winst, een verlies van gegevens, een verlies van winst, een exploitatieverlies, een verlies van software, een verslechtering of een verlies van uitrusting door de gebruiker of een derde.

De verkoper neemt niet de verantwoordelijkheid op zich voor de vergoeding van directe en indirecte, materiële of immateriële schade die zou kunnen voortvloeien uit de hierboven op uitputtende wijze beschreven schade. De verkoper draagt niet de kosten voor herstel, reproductie of reparatie van dergelijke verliezen of beschadigingen.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten door de klant bij het bestellen en die resulteren in fouten of vertragingen bij de levering.

 

10. Clausule van eigendomsvoorbehoud:

De goederen blijven eigendom van CAFÉ COTON tot de volledige betaling van de prijs.

 

11. Overmacht:

In geval van overmacht, zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken, waardoor een van de partijen haar verplichtingen niet kan nakomen, worden de respectieve verplichtingen van de partijen allereerst opgeschort voor de duur van het bestaan ervan, met uitzondering echter van de verplichtingen die zijn vastgelegd in artikel 14 "Intellectuele eigendom".

Als deze opschorting langer dan 30 dagen duurt, kan het contract automatisch worden opgezegd op initiatief van een van de partijen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. CAFÉ COTON en de medecontractant zijn dan niet langer gebonden door hun verplichtingen, met uitzondering van deze die voortvloeien uit artikel 14 "Intellectuele eigendom", zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is door een van beide partijen. 'andere.

Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op haar verplichtingen die het gevolg is van een geval van overmacht of toeval in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek en de rechtspraak van het Hof van Cassatie. De partijen erkennen reeds als gevallen van overmacht of toeval de gevallen van volledige of gedeeltelijke stakingen buiten de dienstverlener om, het uitvoerverbod, de wijziging van de regelgeving die van toepassing is op de dienstverlening, de blokkering van transportmiddelen, brand, blikseminslag en overstroming".

 

12. Intellectueel eigendom:

Alle elementen van de website www.cafecoton.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van CAFÉ COTON.

Niemand mag elementen van de site www.cafecoton.com, software, beelden of geluid reproduceren, exploiteren, herverdelen of gebruiken voor welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.

Elke eenvoudige of hypertekstlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CAFÉ COTON.

CAFÉ COTON kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks niet overeenstemt met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

N.B: Op alle door CAFÉ COTON gebruikte foto's is het auteursrecht van toepassing.

 

13. Archivering - Bewijs:

De geautomatiseerde registers, bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

De archivering van inkooporders, orderbevestigingen en facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager zodat deze overeenkomt met een getrouwe en duurzame kopie in overeenstemming met artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

De geautomatiseerde registers van de verkoper worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

 

14. Beslechting van geschillen:

Deze Algemene Online Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving en meer bepaald aan de regelgeving inzake verkoop op afstand (artikelen L. 121-16 tot L. 121-20 van de consumentenwet), richtlijn 97/7/EG van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop op afstand en de wet van 1 augustus 2000.

Voor de oplossing van alle geschillen met betrekking tot de verkoopovereenkomst hebben de partijen de mogelijkheid om, in onderling overleg, een beroep te doen op arbitrage.

In geval van een geschil neemt de koper per e-mail contact op met het bedrijf CAFÉ COTON op het volgende e-mailadres: contact@cafecoton.com

 

 

15. Voor meer informatie:

Verzoeken moeten per e-mail worden gestuurd naar: contact@cafecoton.com
of per telefoon op: 01.55.87.79.29of per telefoon op: 01.55.87.79.29
Directe service na verkoop:
contact@cafecoton.com

Of per brief naar:

CAFE COTON
11 Rue Christophe Colomb, 75008, PARIS

 

Layer 1